சத்தமாய் சொல்லும் பொய்

பலநேரங்களில் சத்தமாய் சொல்லும் பொய்யைவிட 
அமைதியாய் பகிரும் உண்மையே சந்தேகத்திற்கு உட்படுத்தபடுகிறது

Comments

Popular Posts