தேடல்

முற்றுப்பெறாத 
தேடலின் முடிவில் 
தேடல் மட்டுமே 
நிரந்தரமாய் 
நிறைந்து 
இருக்கிறது

Comments

Popular Posts