கலை

எங்கு கற்றாய் மௌனத்தால் மரணத்தை கற்பிக்கும்
கலையை

Comments

Popular Posts