பிழைகளும் காரணங்களும்

எப்பொழுதுமே இருக்கறது
நமக்குண்டான பிழைகளும் 
அவற்றுக்கான காரணங்களும்

Comments

Popular Posts