நிழல் உலக மனிதர்கள்

நேரில் சந்திக்கும் மனிதர்களை விட நிழல் உலக மனிதர்கள் நல்லவர்கள் 
ஏனெனில் அவர்களுக்கு தான் நம்மை பற்றி தெரியாது

Popular Posts