வாழ்கை

வாழ்கையும் கூகுளை போலவே இருக்கிறது
தேவையானவற்றை விட
தேவையில்லாத விசயங்களையே
அதிகம் தருகிறது

Comments

Popular Posts