ஒன்றை தொடங்கியே வைக்கிறது

முற்று பெற்றதென்று முடித்துவைக்கும் எவையும் 
ஏதோ ஒன்றை தொடங்கியே வைக்கிறது

Comments

Popular Posts