இன்றைய சுகந்தங்கள்

நாளைய பொழுதின் திட்டமிடுதலில் 
காணாமல் கரைந்தே போகிறது 
இன்றைய சுகந்தங்கள்

Comments

Popular Posts