அப்பாவி மனம்

விரும்பும் பாச உறவுகளை 
இயலாமையால் வெறுத்து ஒதுக்கி 
தெரு ஓர பிச்சைகாரனின் தட்டில் -ஒரு 
ரூபாய் நாணயம் இட்டு 
ஆறுதல் அடைகிறது 
அப்பாவி மனம்

Comments

Popular Posts