சிநேகம்

விடை தெரிந்த 
ஒரே விடுகதையை 
இருவருமே பரிமாறிக்கொள்கிறோம் 
விடை தெரியாததை போல ..
நம்மிடையே உள்ள 
உள்ள சிநேகம் 
கெட கூடாது 
என்பதற்காக

Comments

Popular Posts