வதன நூலில்

பிறர்க்கிட்ட போதனையை 
தானே பின்தொடரும் 
வழிமுறையே 
தான் இட்ட பதிப்பை 
தானே விருப்பம் 
தெரிவித்தல் 
வதன நூலில்

Comments

Popular Posts