மொழி பிரச்சனயா இருக்குமோ

என்னுடைய உயிர் 
வடிக்கும் அனைத்து 
கவிதைகளையும் 
நீ குப்பை தொட்டியிலே 
வீசுகிறாய் 
(ஒரு வேலை மொழி பிரச்சனயா இருக்குமோ )

Popular Posts