ஓசைகளற்ற வார்த்தை

ஓசைகளற்ற வெற்று 
வார்த்தைகளே பலநேரங்களில் 
சிறந்ததாய் இருக்கிறது

Popular Posts