சீனியர்

நெஞ்சுமுளுதும் ஆசை இருந்தும் 
பணியாற்றும் இடத்தில் -அழகிய பெண்களிடத்தில் தள்ளியே இரு 
ஏனெனில் - எந்நேரமும் 
அவர்களால் அண்ணா என்று அழைக்கப்படலாம்

Comments

Popular Posts