பொறுப்பு

தன்னுடைய பொறுப்புகளை பிறரிடம் ஒப்படைப்பதில் மிகவும் பொறுப்பாக நடந்துகொள்ள வேண்டும் இல்லையென்றால் 
உங்களை மிகவும் பொறுப்பற்றவன் என்று உலகம் 
பொறுப்பில்லாமல் வையும்

Popular Posts