கூச்சமும் மரபும்

யாருமற்ற தீவில்
நீயும் நானும் - ஒதுங்கி
காவல் காக்கிறது கூச்சமும்
மரபும்

Popular Posts