வாழ்க்கை

முதிர்ந்து வீழும்
சிறு காய்ந்த இலை
உணர்த்தாமல் உணர்த்துகிறது
வாழ்ந்து வீழும்
வாழ்க்கை தத்துவத்தை

Popular Posts