உறக்கம்

ஏதோ ஒரு தருணத்தில் தன்னை மறந்து உறங்கும் ஒரு உறக்கம் சொர்க்கம் 

Popular Posts