மணமாகாதவன் அறை

மிக நீண்ட பிரயத்தன தேடலின் முடிவில்
எங்கேனும் ஒளிந்திருந்து வெளிப்படக்கூடும்
ஒன்றிரண்டு துவைத்த சட்டைகள்
மணமாகாதவனின் அறையில்

Popular Posts