வழி தவறிய ஒற்றை மழை

வழி தவறிய ஒற்றை மழை
களனி தவிர்த்து கால்வாயில் வீழ்கிறது
உணரப்படாதவ்ரிடம் செலுத்தும்
அன்பைப்போல 

Popular Posts