ஆண் எனும் உடற்கூறு

நெகிழ்ந்த நேசமோ
பெரும் கடுந்துன்பமோ
 எதிர்பார்ப்பற்ற அன்போ
கையறுநிலை இயலாமையோ - அத்தனையையும்
வெளிப்படுத்த ஒரே
ஒரு ஒற்றைத்துளி கண்ணீர் போதுமானதாக இருக்கிறது - ஆனால்
அவையும் முடியவில்லை
ஆண்  எனும் உடற்கூறுக்குள் வாழ்பவர்க்கு

Popular Posts