குழப்பம்

உன்னுடன்
கனவுகளில் சஞ்சரிப்பதில் எனக்கொன்றும்
தயக்கம் இல்லை - எனினும்
அந்த உன் என்பது -  எவர்
என்பதிலே தான் குழப்பம் 

Popular Posts