நமக்கான நேசம்

சந்தித்து பிரிந்த இடத்தில்
தனியாக காத்திருந்தது
நமக்கான நேசம் 

Popular Posts