நினைவுகள் வரம்

நினைவுகள் துரத்தும் ஒற்றை நொடியில்
உனக்காக அரை நொடி
எனக்காக அரை நொடி
பகிர்ந்தளித்து களிப்படைகிறேன் .
நினைவுகள் வரம்

Popular Posts