நீண்ட பாதை

  • உன் ஒற்றை விரல் பற்றி நடக்கையில்
    என்னுடைய அறிவு ஜாலங்களெல்லாம்
    அர்த்த மற்றுப்போகின்றன - இப்பாதை
    நீண்டு கொண்டே
    செல்லக் கூடாத என்று

Popular Posts