அழகிய கவிதை

நான்
ஒரு எழுத்தை யாசிக்கிறேன் -நீ
உன் நினைவை விதைத்து
அழகிய கவிதையாக்குகிறாய்

Comments

Popular Posts