அவள்

அவள் மல்லிகை சூடி இருந்தாள் - அவளை
அழகு சூடி இருந்தது

Popular Posts