முடிச்சுகளும் சில அவிழ்ப்புகளும்

புதுப்புது சிக்கல்களுக்கு ஓவ்வோர் முடிச்சு
அவை தீர  ஒவ்வோர் அவிழ்ப்பு -இப்பொழுது
என் கையில் உள்ள துணியில் முடிச்சுகளும் சில அவிழ்ப்புகளும்
இறுதியில்
சிக்கல்களுக்கு முடி இடவோ
அவிழ்க்கவோ விருப்பமில்லை -ஏனெனில்
அதுவே ஓர் பெரும் சிக்கலாக இருக்கிறது 

Comments

Popular Posts