கொடிய போதையான விஷயம்

உலகிலேயே மிகவும் கொடிய போதையான விஷயம் அன்பு .அது ,அது தொடர்புடைய எல்லோரையும் சிறுக சிறுக கொல்லும்

Comments

Popular Posts