சாதிக்க முடியாதவன்

சாதிக்க முடியாதவன் 
வார்த்தைகளை துணைக்குத்தேடுகிறான்

Comments

Popular Posts