எழுத்து படுதா

நிகழ்கால வெம்மையை 
தணிக்க கனவுலக 
எழுத்து படுதாக்களால் 
முடிவதில்லை

Comments

Popular Posts