கட்டுப்பாட்டு எல்லை

என்னை பற்றிய உங்கள் எடைபோடுதலுக்கு நன்றி 
ஆனால் உங்களுடைய கட்டுப்பாட்டு எல்லைக்குள் நான் இல்லை

Comments

Popular Posts