இரண்டே இரண்டு பேர்

உலகில் இரண்டே இரண்டு பேர்தான்
ஒன்று
பிழைக்க தெரிந்தவர்கள்
இரண்டு
அவர்களை பார்த்து ஏக்கப்படுபவர்கள்

Popular Posts